97/10/30 :تاريخ ثبت مورخ  
 
                      آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت اول                                
 
 
 
از کليه اعضاء انجمن صنفي کارفرمائي شرکتهاي حفاري چاههاي عميق و
نيمه عميق آب استان تهران دعوت بعمل مي آيد که در جلسه مجمع
عادي نوبت اول که در ساعت 10  صبح روز يکشنبه مورخ
97/12/5 در محل دفتر انجمن به نشاني خيابان ايرانشهر شمالي
تقاطع خيابان شهيد کلانتري پلاک 230  طبقه سوم واحد 301
برگزار ميگردد حضور بهم رسانند. در صورت عدم امکان حضور در جلسه هر عضو
مي تواند کتباَ يک نفر نماينده به مجمع معرفي نمايد. 
دستور جلسه : 
1- استماع گزارش هيئت مديره، خزانه دار و بازرسان
2- بررسي و تصويب گزارش مالي
3- انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل
4- ساير موارد
                                                                                                                                         هيئت مديره انجمن صنفي کارفرمايي شرکتهاي حفاري 
                                     چاههاي عميق و نيمه عميق آب استان تهران  
 
فرم قرارداد حفر چاه های آب به روش روتاری

فرم قرارداد حفر چاه هاي آب به روش روتاري / ضربه اي/ ضربه اي روتاري

لیست شرکت های عضو انجمن

ليست شرکت هاي حفاري عضو انجمن

فهرست

فهرست

f

f

فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه سال 97

 

تعرفه قيمتهاي عمليات اجرائي چاه

تعرفه ي قيمتهاي عمليات اجرائي چاه

بهای پیشنهادی بخش خصوصی

   تعرفه عمليات حفاري با روش روتاري سال 98

بهای پیشنهادی بخش خصوصی

تعرفه عمليات حفاري, کف شکني, لايروبي به روش ضربه اي سال 98

فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه سال 1398