انجمن صنفی کار فرمایی حفاری چاههای

عمیق و نیمه عمیق آب

استان تهـران

97/10/30

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت اول

 

 

از کليه اعضاء انجمن صنفي کارفرمائي شرکتهاي حفاري چاههاي عميق و نيمه عميق آب استان تهران عوت بعمل مي آيد که در جلسه مجمع عادي نوبت اول که در ساعت 10  صبح روز يکشنبه مورخ 5/12/97 در محل دفتر انجمن به نشاني خيابان ايرانشهر شمالي تقاطع خيابان شهيد کلانتري پلاک 230  طبقه سوم واحد 301 برگزار ميگردد حضور بهم رسانند. خواهشمند است در جلسه شرکت فرماييد. در صورت عدم امکان حضور در جلسه هر عضو مي تواند کتباَ يک نفر نماينده به مجمع معرفي نمايد.

دستور جلسه :

  1. استماع گزارش هيئت مديره، خزانه دار و بازرسان
  2. بررسي و تصويب گزارش مالي
  3. انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل
  4. ساير موارد

                                                                                                                                                     هيئت مديره انجمن صنفي کارفرمايي شرکتهاي حفاري  

                                           چاههاي عميق و نيمه عميق آب استان تهران