انجمن صنفی کار فرمایی حفاری چاههای

عمیق و نیمه عمیق آب

استان تهـران

نام و نام خانوادگي: محود حاجيان

متولد : 1317

مدرک تحصيلي : فوق ليسانس مهندس آب

سابقه کار: 45سال

سمت : رئيس هيئت مديره

نام و نام خانوادگي: ابوالفضل سوري

متولد: 1330

مدرک تحصيلي: ليسانس زمين شناسي

سابقه کار: 34 سال

سمت: نايب رئيس

 

نام و نام خانوادگي: علي محسن زاده

متولد: 1323

مدرک تحصيلي: ديپلم

سابقه کار: 50 سال

سمت: خزانه دار

 

نام و نام خانوادگي: محمد نصيري

متولد: 1350

مدرک تحصيلي: ديپلم

سابقه کار: 23 سال

سمت: عضو هيئت مديره

نام و نام خانوادگي: عادل فرخنده

متولد: 1346

مدرک تحصيلي: ديپلم

سابقه کار: 20 سال

سمت: عضو هيئت مديره

 

نام و نام خانوادگي:عباس ياوري

متولد: 1329

مدرک تحصيلي: ديپلم

سابقه کار: 40 سال

سمت: عضو هيئت مديره (علي البدل)

نام و نام خانوادگي: توکل نصيري

متولد: 1348

تحصيلي: فوق ديپلم

سابقه کار:17 سال

سمت:بازرس

نام و نام خانوادگي:ميلاد فرخي

متولد: 1364 

مدرک تحصيلي: ليسانس عمران آب

سابقه کار: 12 سال

سمت: بازرس

 

نام و نام خانوادگي: همايون شيعه نواز

متولد: 1343

مدرک تحصيلي: کارشناسي

سابقه کار: 25 سال

سمت: بازرس (علي البدل)