انجمن صنفی کار فرمایی حفاری چاههای

عمیق و نیمه عمیق آب

استان تهـران

 

 

  • مدير عامل : محمدرضا پارسا نژاد
  • آدرس :جاده قديم کرج - کيلومتر 5 - مقابل شرکت حمل ونقل مساعي ران
  • تلفن : 66802933
  • فکس : 66803121