انجمن صنفی کار فرمایی حفاری چاههای

عمیق و نیمه عمیق آب

استان تهـران

 

 

 

  • مدير عامل : ابوالفضل سودي 
  • آدرس حسن آباد - بلوار امام خميني - انتهاي بن بست ملت
  • تلفن : 77617191
  • فکس : 77617192